หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ทับยา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
เทศบาลตำบลทับยา
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 
 
สภาพทั่วไป
 
ประวัติตำบล
 
 
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของเมืองอินทร์บุรี สามารถอนุมาน ได้ว่าพื้นที่ตำบลทับยาอาจจะมีการตั้งรกราก มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ทั้งนี้เนื่องจากตำบลทับยาอยู่ไม่ไกล จากแหล่งโบราณคดีคูเมืองมากนัก การตั้งรกรากของชุมชนโบราณน่าจะอิงอยู่กับแม่น้ำ ทั้งนี้เนื่องจากแม่น้ำเปรียบได้ดั่ง เส้นเลือดใหญ่ของชุมชน ประชาชนต้องพึ่งพาแม่น้ำในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตร การคมนาคม และอื่นๆ ดังนั้น ในพื้นที่ แห่งนี้จึงมีประชาชนอาศัยตลอดมา
 
ถึงแม้ในบางช่วงเวลา ก็อาจจะถูกกวาดต้อนเป็นเชลยสงครามไปบ้าง เนื่องจากเป็นเส้นทางการเดินทัพ เป็นพื้นที่เมืองหน้าด่าน ในสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
ที่มาของชื่อ“ทับยา”มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า ดั้งเดิมชื่อ“ทัพหย่า” ซึ่งหมายถึงการหย่าทัพ หรือการเลิกทัพนั่นเอง ก่อนที่จะมีการเพี้ยนเสียง จนกลายเป็น ทับยาในที่สุด ชื่อของทัพหย่า เป็นชื่อเรียกสถานที่ที่อ้างอิงถึงความเป็นมาของสถานที่ที่พม่าหย่าทัพ เป็นเหตุการณ์ในสมัยการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ.2310 และเรื่องราววีรกรรมชาวบ้านบางระจัน ทั้งนี้ก็เพราะตำบลทับยามีทำเลที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากบ้านบางระจันนั่นเอง
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
เทศบาลตำบลทับยา ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทับยา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 และต่อมาได้รับการยกฐานะ เป็นเทศบาลตำบลทับยา ตามประกาศกระทรวง มหาดไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552
 
ที่ตั้ง
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทับยา ตั้งอยู่ติดถนนสิงห์บุรี-ชัยนาท ตั้งอยู่เลขที่ 12 หมู่ที่ 5 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 ห่างจากตัวอำเภออินทร์บุรี ประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 24.27 ตารางกิโลเมตร
 
ตราสัญลักษณ์
 
 
ความหมายของ “ตราสัญลักษณ์” เส้นขอบวงรูปวงกลมของตราสัญลักษณ์ 2 วงคู่กัน มีความหมายถึงความกลมเกลียวรักใคร่ สามัคคีของชาวทับยาและเทศบาลตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ภาพภายในวงกลม ประกอบด้วย
วัด สื่อความหมายถึง พื้นที่ตำบลทับยา มีโบราณสถาน จำนวน 6 วัด 1 สำนักสงฆ์ โดยทุกวัดจะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต การตั้งรกรากของชุมชนในอดีต ที่ชีวิตประจำวันจำเป็นต้องพึ่งพิงน้ำ
 
ทั้งการเดินทาง การติดต่อสื่อสาร การซื้อ ขายแลกเปลี่ยน ดังนั้น “วัด” จึงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวตำบลทับยา และแต่ละวัดมีประวัติความเป็นมาที่ยาว นาน เป็นที่สักการะบูชาของชาวประชาชนตำบลทับยาและคนทั่วไป
รวงข้าว สื่อความหมายถึง สภาพภูมิศาสตร์ของตำบลทับยาเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานและแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน ที่เหมาะแก่การเกษตร การปลูกข้าว จึงเป็นอาชีพหลักของประชาชนชาวทับยาที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตมาตั้งแต่สมัยอดีตกาลจนถึงปัจจุบัน ทำให้พื้นที่ตำบลทับยามีข้าวปลาอุดมสมบูรณ์
อิฐ สื่อความหมายถึง อิฐมอญของตำบลทับยา ซึ่งเป็นอิฐที่ตลาดงานก่อสร้างมีความต้องการมาก เนื่องจากดินที่ตำบลทับยา เป็นดินที่เหมาะกับการทำอิฐ โดยอิฐจะมีความสวยและแกร่ง จะเห็นได้ว่าพื้นที่ตำบลทับยามีโรงอิฐถึง 11 แห่ง สามารถสร้างอาชีพและ รายได้กับประชาชนชาวทับยาอีกอาชีพหนึ่งนอกจากอาชีพเกษตรกรรม
 
 
ตารางอาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.อินทร์บุรี ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.อินทร์บุรี อ.น้ำตาล จากกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.แม่ลา อ.บางระจัน สิงห์บุรี
 
ต.อินทร์บุรี และต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทต.ทับยา
ต.อินทร์บุรี และต.น้ำตาล จากกึ่งกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยา
ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
 
ภูมิประเทศ
 
 
สภาพภูมิประเทศของตำบลทับยา จะมีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม เป็นที่ตั้งของบ้านเรือนราษฎร และเป็นพื้นที่ที่ใช้ทำการเกษตร เช่น การปลูกข้าว ปลูกพืชไร่
ภูมิอากาศ
 
 
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม และฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-มกราคม
 
อาชีพประชากร
 
 
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทับยา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง และอาชีพรองลงคือ เกษตรกรรม รับราชการ ค้าขาย พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประกอบธุรกิจส่วนตัว
 
จำนวนประชากร
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,722 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 2,688 คน คิดเป็นร้อยละ 46.98

หญิง จำนวน 3,034 คน คิดเป็นร้อยละ 53.02
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,241 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 235.76 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
ตารางเขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
1 บ้านบางพระนอน 460 528 988 458
2 บ้านบางพระนอน 464 525 989 382
3 บ้านท้ายเกาะ 47 50 97 46
4 บ้านวัดใหม่ 110 121 231 95
5 บ้านสวนมะม่วง 180 213 393 145
6 บ้านทับยา 350 350 700 291
7 บ้านท้องคุ้ง 409 455 864 306
8 บ้านวัดสิงห์ 181 225 406 158
9 บ้านคลองใหม่ 137 141 278 85
10 บ้านแหลมทอง 145 189 334 115
11 บ้านดงทอง 84 93 177 66
12 บ้านดอนแฝก 121 144 265 94
           
รวม 2,688 3,034 5,722 2,241
 
ข้อมูลจากกรม เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ : 036-814-060 โทรสาร : 036-814-041
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลทับยา
จำนวนผู้เข้าชม 5,670,876 เริ่มนับ 1 เม.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 092-515-0055