หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
แผน
แผน
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม [ 2 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ [ 2 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 27 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 22 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 12 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [ 12 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
คู่่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย เงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 [ 12 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)     2