หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
แผน
แผน
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
เทศบาลตำบลทับยา
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 
 
บริการขั้นพื้นฐาน
 
การคมนาคม
 
 
ตำบลทับยามีการคมนาคมทางบกที่สะดวก มีรถโดยสารประจำทาง มี 2 ประเภท คือ รถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 และรถตู้ประจำทาง ซึ่งมีเส้นทางหลัก คือ กรุงเทพฯ-อำเภอวัดสิงห์ ปัจจุบัน ประชาชนในตำบลทับยาทั่วไป มีรถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนตัวในการคมนาคม
การคมนาคมขนส่ง

เส้นทางหลวงแผ่นดินสายสิงห์บุรี - ชัยนาท สาย 311

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 69 สาย
    ระยะทาง 17.056 กิโลเมตร

ถนนลาดยาง (ของกรมทางหลวง) จำนวน 1 สาย
    ระยะทาง 8.4 กิโลเมตร

ถนนดินลูกรัง จำนวน 47 สาย
    ระยะทาง 25.826 กิโลเมตร
ตำบลทับยามีการคมนาคมทางบกที่สะดวก โดยมีถนนสายสิงห์บุรี – ชัยนาท เป็นถนนลาดยางผ่านหมู่ที่ 1 – 8 ที่สามารถเดินทางติดต่อ กับตำบลใกล้เคียง และจังหวัดสิงห์บุรี และมีรถโดยสารประจำทางใช้ในการเดินทางติดต่อกับตำบล ใกล้เคียงและตัวจังหวัดสิงห์บุรี การเดินทางเข้าอำเภออินทร์บุรีมีถนนลาดยาง และมีถนน ที่สามารถเดินทางติดต่อกับจังหวัดทางภาคเหนือ และใช้เดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร
 
แหล่งน้ำ
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

หนองน้ำ (หนองลำไผ่,หนองศรีวิเชียร,หนองตาพุก,หนองยายชี)
    จำนวน 4 แห่ง

ลำคลอง (ลำแม่ลา, คลองชลประทาน) จำนวน 2 แห่ง

แม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 1 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ประปาหมู่บ้าน      
 
กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลทับยา
 
 

กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางพระนอน หมู่ที่ 2

กลุ่มดอกไม้ปร