หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
พื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดาน
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
ทต.
Contact Us
 
เทศบาลตำบลทับยา
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 
 
สภาพสังคม
 
สภาพสังคม
 
 
ในเขตอเทศบาลตำบลทับยา มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้ จากการรับจ้าง โดยการทำเกษตรกรรมมีเพียงบางส่วนเท่านั้น สภาพชีวิตความเป็นอยู่จะอยู่กันอย่างเรียบง่าย มีความพร้อมทั้งในด้านของการศึกษา สาธารณสุข สาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมไปถึงศาสนา ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ทำให้ประชาชนมีศักยภาพและความพร้อมในการร่วมมือร่วมใจกัน พัฒนาตำบลให้น่าอยู่ต่อไป
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ นับถือศาสนาพุทธ
วัด จำนวน 6 แห่ง

วัดพระนอน
วัดสุทธาวาส

วัดธรรมจักรสิทธาราม
วัดยาง

วัดสาลโคดม
วัดสิงห์
สำนักสงฆ์ (สำนักสงฆ์พุทธเมธาราม) จำนวน 1 แห่ง
 
การศึกษาในชุมชน
 
 

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง

โรงเรียนสังกัด สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
    จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)
    จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดโรงเรียนเทศบาลทับยา (วัดสุทธาวาส)
    จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
    จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์ ICT ตำบลทับยา จำนวน 1 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ (หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, ทต.ทับยา, หมู่ 6, หมู่ 7)
    จำนวน 7 แห่ง
 
การสาธารณสุขในชุมชน
 
 

โรงพยาบาลของรัฐบาล ขนาด 300 เตียง (โรงพยาบาลอินทร์บุรี)
    จำนวน 1 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับยา
    จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
 
 
เทศบาลตำบลทับยามีการจัดงานประเพณีและงานประจำปี คือ โครงการประเพณีวันสงกรานต์ และโครงการแห่เทียนพรรษา ประเพณีแข่งขันเรือและลอยกระทง
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ : 036-814-060 โทรสาร : 036-814-041
จำนวนผู้เข้าชม 89,353 เริ่มนับ 1 เม.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-814-060
หรือ
CLICK