หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวพรธนพรรธ อ้นเขียว
ปลัดเทศบาลตำบลทับยา
โทร : 064-1989497
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางพิมพ์วลัญช์ เชื้อชมกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลทับยา
โทร : 062-8942635


นายสิริวัฒน์ สนธิ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-1356688


นางจงกล กลิ่นมณฑา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 090-5010566


นายเกชา เอี่ยมเกิด
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-9157598


นางสาวพรธนพรรธ อ้นเขียว
ปลัดเทศบาลตำบลทับยา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 064-1989497


นางพิมพ์วลัญช์ เชื้อชมกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลทับยา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 062-8942635