หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ทับยา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
เทศบาลตำบลทับยา
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริมด้านการสาธารณสุขในด้านการป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ส่งเสริมและบูรณาการการดำเนินงาน ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำให้มีมาตรฐาน

จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการให้กับชุมชนอย่างเป็นระบบและทั่วถึง

จัดให้มีการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและประปา สาธารณะ

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพในตำบล ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น(OTOP)

พัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ ให้แก่คนในชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการท่องเที่ยว
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ปรับปรุงภูมิทัศน์/บำรุงรักษา ศาสนสถาน

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการพัฒนา
 

การจัดทำผังเมืองรวม

บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมลำน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ

ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น

การจัดเก็บขยะมูลฝอย

การป้องกันน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลทับยา

การปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารและการจัดการ
 
แนวทางการพัฒนา
 

พัฒนาระบบบริหารองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการ ประชาชนของบุคลากร

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท อำนาจหน้าที่ของ อปท.

ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และบูรณาการร่วมกัน

การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้

การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลเพื่อ ประเมินประสิทธิภาพและความสำเร็จของงานในองค์กร
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ : 036-814-060 โทรสาร : 036-814-041
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลทับยา
จำนวนผู้เข้าชม 5,628,800 เริ่มนับ 1 เม.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 092-515-0055