หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
เทศบาลตำบลทับยา
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริมด้านการสาธารณสุขในด้านการป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ส่งเสริมและบูรณาการการดำเนินงาน ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำให้มีมาตรฐาน

จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการให้กับชุมชนอย่างเป็นระบบและทั่วถึง

จัดให้มีการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและประปา สาธารณะ

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพในตำบล ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น(OTOP)

พัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ ให้แก่คนในชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการท่องเที่ยว
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ปรับปรุงภูมิทัศน์/บำรุงรักษา ศาสนสถาน

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการพัฒนา
 

การจัดทำผังเมืองรวม

บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมลำน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ

ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น

การจัดเก็บขยะมูลฝอย

การป้องกันน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลทับยา

การปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารและการจัดการ
 
แนวทางการพัฒนา
 

พัฒนาระบบบริหารองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการ ประชาชนของบุคลากร

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท อำนาจหน้าที่ของ อปท.

ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และบูรณาการร่วมกัน

การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้

การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลเพื่อ ประเมินประสิทธิภาพและความสำเร็จของงานในองค์กร
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ : 036-814-060 โทรสาร : 036-814-041
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลทับยา
จำนวนผู้เข้าชม 3,213,349 เริ่มนับ 1 เม.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบาบเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 092-515-0055